ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2563

20 ส.ค. 63

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ท่านนายกฯลลิตภ้ทร พฤฒิศาสตร์ คณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ กรรมการชุมชนได้ออกให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตปี63แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย/ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาศ มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยจำนวน 2 หลัง ม.8ต.โชคชัย
1. นางสำลี กุ่มงาม
2. นางทัน เพลินกระโทก