ตกลงราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทอง หมูที่ 13 ตำบลโชคชัย

16 ส.ค. 59