ตกลงราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านยายเปลี่ยน หมูที่ 1 ตำบลโชคชัย

16 ส.ค. 59