ติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน

10 ส.ค. 63

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย มอบหมายให้ ท่านรองมานพ ขาวกระโทก รองนายกฯ ท่านรุ้ง หมี่กระโทก ท่านคูณ เมินกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลโชคชัย ได้ออกติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นของหมู่บ้าน ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน