ต้อนรับนายอำเภอโชคชัย และคณะ

14 มี.ค. 65
วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย ได้ออกตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลโชคชัย) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปฏิบัติได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็นแนวทางเดียวกัน
ซึ่งผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ได้ต้อนรับนายอำเภอโชคชัย และคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลโชคชัย