ถวายเงินสมทบกฐินสามัคคี วัดศรีพุทธาราม(ใน)

25 พ.ย. 64
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มรักษ์โชคชัย
ได้เข้ากราบนมัสการ พระสมุห์พีระพัฒน์สัญญโม
เพื่อถวายเงินสมทบกฐินสามัคคี วัดศรีพุทธาราม(ใน)-เข้าถวายเงินให้กับวัดโบสถ์คงคาล้อม เพื่อสมทบกฐินสามัคคี