ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลาหรือการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

03 ต.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :