ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยกกมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

04 ก.ค. 60