ประกาศขอเชิญร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยแรก ครั้งที่ 2

20 ส.ค. 61