ประกาศจ้างกอสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางวี คสล.ถนนหลังวัดป่าธรรมิการาม หมูที่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

12 ก.ย. 59