ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยออมสิน 3 หมูที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

29 พ.ย. 60