ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้าน อสม.ตุ๋ย หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

24 ม.ค. 65