ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยขุนแสวง หมู่ที่ 6,7 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

26 ม.ค. 65