ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหนองรังกา หมู่ที่ 4 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

26 ม.ค. 65