ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางกชกร แก้วธนากุล หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

17 พ.ค. 65