ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านป้าหลอม หมู่ที่ 6 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

20 พ.ค. 65