ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

15 ก.พ. 65

เมื่อวันที่   14  กุมภาพันธ์  2565  นางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด