ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละครั้งที่ 2

27 ส.ค. 63

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ ครั้งที่ 2