ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

28 เม.ย. 65

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565