ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ของเทศบาลตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

22 ส.ค. 60