ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

21 ก.พ. 65

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โดยเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qyr90v

หรือ คิวอาร์โคด