ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลโชคชัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

26 มี.ค. 63

เมื่อวันที่  26 มีนาคม  2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ชั้น 3 คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลโชคชัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม  เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ               พ.ศ. 2563