ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการขอใช้ ขอถอนสภาพ และขอนำขึ้นทะเบียน ที่ดินแปลง “บึงกระโทกสาธารณประโยชน์”

13 พ.ค. 67
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำของ นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย และพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยหมู่ที่ 1 ต.โชคชัย
ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการขอใช้ ขอถอนสภาพ และขอนำขึ้นทะเบียน ที่ดินแปลง “บึงกระโทกสาธารณประโยชน์” ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ 2463/2510 หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ซึ่งประชาชนที่ร่วมประชุมมีมติเห็นชอบกับการดำเนินการในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ