ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

27 ต.ค. 64

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และต้วแทนชุมชน ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลโชคชัย