ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

15 มิ.ย. 63

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำของ นายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
ได้มอบหมายให้ นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย(ชั้น 3) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคมชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย..