ประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

15 ส.ค. 62

https://www.facebook.com/1360200840716447/photos/pcb.2270673203002535/2270671766336012/?type=3&theater