ประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 สมัยสามัญ ประจำปี 2563

24 ส.ค. 63

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลโชคชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 สมัยสามัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ชั้น 3