ประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2

25 ก.ย. 63

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโชคชัยได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย