ประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

23 ส.ค. 64

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลโชคชัยไดดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลโชคชัย