ประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

06 ก.ย. 64

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลโชคชัยได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลโชคชัย