ประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัยสมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

25 ก.ย. 61

วันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัยสมัยสามัญ  ประจำปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ชั้น 3