ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลโชคชัย

15 มิ.ย. 64

ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลโชคชัย