พิธีเปิดดำเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโชคชัย (โรงรับจำนำของรัฐ)

08 ก.ย. 60

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดดำเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโชคชัย (โรงรับจำนำของรัฐ)  โดยมีนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  ในนามผู้ดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโชคชัย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ “การจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโชคชัย  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย  ให้สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินในระยะสั้นๆ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง  เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียนนำไปลงทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตร  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในชีวิตประจำวัน