มอบวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย

15 ส.ค. 66

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคช้ย และคณะผู้บริหาร
ร่วมมอบวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา