มอบเงินช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟู อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย กรณีอัคคีภัย

23 เม.ย. 67