มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย

24 ส.ค. 64

   วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย คณะผู้บริหารสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโชคชัย ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อเป็นการ ชดเชยวันที่นักเรียนต้องปิดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19