มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการฯ

05 ธ.ค. 59

 เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  ให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการทั้ง18 ชุมชน  ณ วัดใหม่สระประทุมและสถานที่ที่กำหนดไว้ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย