รวมระบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

21 มิ.ย. 64

 

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน-พ.ศ.-๒๕๔๒

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-พ.ศ.-๒๕๔๒

พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ส.2560

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ2497

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจัดจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ-พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการรับเงิน-ก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2541-1

ระเบียบการทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น