ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจัดจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546

21 มิ.ย. 64

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจัดจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ-พ.ศ.2546