ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.

21 มิ.ย. 64

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการรับเงิน-ก