รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

18 ธ.ค. 61

เทศบาลตำบลโชคชัย  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  เกี่ยวกับการกำหนดบริเวณก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร