ลงพื้นที่ขุดลอกรางระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

16 ส.ค. 65