ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกทางระบายน้ำในเขตเทศบาล

19 ส.ค. 65