ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกครองระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ

21 ก.ย. 65