ลงพื้นที่สำรวจถนน และซอยในเขตเทศบาล เพื่อจัดทำป้ายชื่อซอยให้เป็นสากล เพื่อความสะดวกและถูกต้อง

02 ส.ค. 64

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
ได้มอบหมายให้
รองฯนายมานพ ขาวกระโทก
รองประธานฯนายคูณ เมินกระโทก
เลขาฯ นายวินัย สุวรรณโยธี
ที่ปรึกษา นายเลิศ คุ้มกระโทก
ออกไปสำรวจถนน และซอยในเขตเทศบาล เพื่อจัดทำป้ายชื่อซอยให้เป็นสากล เพื่อความสะดวกและถูกต้อง