ลงพื้นรับฟังปัญหาตลาดเย็น และกองสาธารณสุข ลอกรางระบายน้ำในตลาดเย็น

09 ก.ย. 64

วันที่ 9 กันยายน 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
-ลงพื้นรับฟังปัญหาตลาดเย็น และกองสาธารณสุข ลอกรางระบายน้ำในตลาดเย็น
-วางหรีดเคารพศพ
นายแล ไก่ชุมแสง
ณ ศาลาวัดใหม่สระประทุม
-วางหรีดเคารพศพ
นายสร้อย กอบกระโทก
ณ ศาลาวัดศรีพุทธาราม(วัดใน)