ลอกรางระบายน้ำ ซ.โพธิ์ทอง 6 ม.3 ต.โชคชัย

01 ก.ค. 64

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ท่านนายกฯลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ ได้มอบหมายให้ รองฯอุดม พลขันธ์  รองฯมานพ ขาวกระโทก เลขาฯวินัย สุวรรณโยธี
ที่ปรึกษาเลิศ คุ้มกระโทก พร้อมด้วยกองสาธารณะสุข
ออกลอกรางระบายน้ำ ซ.โพธิ์ทอง6 ม.3 ต.โชคชัย