ล้างทำความสะอาดตลาดสายหยุด และดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดสายหยุด

15 ก.ย. 65