สำรวจถนน และซอยในเขตเทศบาล เพื่อจัดทำป้ายชื่อซอยให้เป็นสากล

02 ส.ค. 64

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

ได้มอบหมายให้
รองฯนายมานพ ขาวกระโทก
เลขาฯวินัย สุวรรณโยธี
รองประธานฯนายคูณ เมินกระโทก
สท.วุฒิชัย ฉัตรกระโทก
สท.หนำ พรวนกระโทก
สท.อำพล ขลุ่ยกระโทก
พร้อมด้วยกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัย
-สำรวจถนน และซอยในเขตเทศบาล เพื่อจัดทำป้ายชื่อซอยให้เป็นสากล
-ลงหินคลุกปรับปรุงซอย ม.3 ต.โชคชัย