ออกเยี่ยมพร้อมมอบชุดดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เข้าพักแยกสังเกตุการณ์

12 พ.ค. 63

วันที่ 12 พ.ค.2563 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และท่านปลัดเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกเยี่ยมพร้อมมอบชุดดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เข้าพักแยกสังเกตุการณ์ ม.4 ต.โชคชัย จำนวน 2 ราย ม.13 ต.โชคชัย จำนวน 1 ราย